Naar boven

Hoe zet je een tent op

Hoe het opzetten van een tent

Wanneer de zonsopgang komt streaming via de tent venster nadat u geslapen geluid door een Storm-Forcenacht, je hebthebjezelfeen goed-gooideonderdak.Alsje hebtnooit een tent opzettenvoordat, het isal eenterwijlsindsuwlaatstecampoutofje zouslechtsals een paarideeënophoeukanvloeienduithetproces, dezeartikelkanhulp.

Tent Setup heeft vier fasen:

 1. Pre-Trip voorbereiding: de praktijk pitching en zorg ervoor dat jeAlles.
 2. Camping selectie: Minimaliseer impact en Maximaliseer weers bescherming.
 3. Pitching Tips: Volg deze stappen om de installatie gemakkelijker en uw tent stevigerte maken.
 4. Guyline begeleiding: leer hoe te gebruiken guylines goed voor te bereiden op sterke wind.

Voordat je ophet parcours, stel je je tent thuis: Home biedt een low-stress omgeving voor u om de kapitein van de pitching proces voor een nieuwe tent. De slechtste tijd om te leren is nadat u klaar bent met een lange dagwandelen, de zon heeft set en de regen komt naar beneden zijwaarts.

Lees aandachtigde instructies en Inventariseer de onderdelen: Lees instructies, in plaats van grijpendingenen de Winginghet, is eengrotemanier waaroptevoorkomen datverwarringen de schadetetentonderdelen. En de alseen stuk mist,je hebtgebouwd inhettijdtekrijgenhetvoordatuwreis.En de nietvergeetteverpakkinglangseen kopie vanhetinstructies.

Beslis over uw footprint strategie: Hoewel tent vloeren zijn zware plicht om op te staan om water, schuren en slijtage, de grond is een formidabele vijand.UkanCombatdezeprobleemvankopeneen footprint — eenCustom-sizedgrondbladdatbiedteenextralaagvanbescherming. UkanookKoopTyvek® materiaaltemakenuweigenvoetafdruk ofukangewoonKoopeenTARP.

Footprints zijn  kleiner dan uw tent vloer, zodat ze niet vangen en zwembad regenwater onder uw tent.Alsumakenuweigenfootprint, doehetzelfde. Alsubrengeneen volledigTARP, vouwenhetonderdusdatgeen deelstrekt zich uitBeyondhetvloer omtrek.

 

Volg: deze lijst van Best practices omonze wilde ruimtes te behouden omvat begeleiding bij  het opzetten van uw tent.

 • In goed bereisde gebieden, op Zoek naarbestaande campings.
 • Altijd kamp ten minste 200 meter van meren en beken.
 • Camping klein houden: focus activiteit in gebieden waar de vegetatie afwezig is.
 • In ongerepte gebieden, verspreiden gebruik om de oprichting van nieuwe campingste voorkomen;ookVermijdplaatsenwaareffecten zijnslechtsbegin.

Wind en regen strategieën: Hoewel een kwaliteit tent is gebouwd omzowel wind en regente behandelen, je kan beperken stress en gevaren door het selecteren van sites dieeen aantal natuurlijke bescherming bieden .

Om wind-gerelateerde problemen te voorkomen :

 • Kijk voor natuurlijke windschermen: een stand van bomen of een heuvel tussen u en de heersende wind.
 • Vermijd kamperen in de buurt van beschadigde bomen of ledematen die kunnen worden geblazendoor een ernstige windvlaag.
 • Hoewel veel kampeerders zal oriënteren een tent met de kleinere kant naar de wind voor verminderde weerstand, het is belangrijker om de kant te plaatsen diede sterkste pool structuur heeft die tegenover de wind.
 • Als je kamperen in een warm klimaat, oriënteren een deur naar de wind voor het koelen.

Om watergerelateerde problemen te voorkomen :

 • Zoek hogere, drogere grond zodat hebt uminder vochtigheid in de lucht omcondensatie binnen te vormen de tent als temperaturen dalen.
 • Kijk voor sites onder bomen , omdat ze een warmer, meer beschermd microklimaat dat zal leiden tot lagere niveaus van condensatie.
 • Vermijd kamperend in lage gebieden tussen hoge gebieden, omdat de koele, vochtige lucht hier afwikkelt ;regenkanookkanaalviaen de zwembadtoeneen storm blaast in.
 • Om te voorkomen dat regen waait in, Orient deuren uit de buurt van de wind.

Ontruim puin van uw Tentplaats: uw doel is  de tent vloer te beschermenen dingen te verwijderen die kunnen Poke u in de achterzijde.Dezeis nieteen opgraving project,Hoewel: Kieseen anderesitealsuvoelen als met vriendelijke groetbehoeftengrotewerk.

Als het winderig, staak beneden tent hoeken: een sterke wind kan maken van uw tent voelt meer als vliegen eenKite. Snelstaaknaar benedenhethoeken ophetbegin; het iseeneenvoudigetaakterestaakuwtent inzijndefinitievepositielater.

Ga langzaam met de Polen: tijdens de installatie,  kunnen palen krijgen getweaked of afgestoken, dus Neem een paar extra momenten om te ontrollen en plaats elke pool sectie met zorg.

Uitzetten tactiek:

 • Je krijgt maximale houdkracht in de meeste soorten van de bodem als de inzet is volledig verticaal als je rijdt het in degrond.
 • Laat net genoeg inzet blootgesteld , zodat u een tie-down koord slip over.
 • Als je niet duwen de inzet in met uw hand of voet, u gebruik maken van een grote rots voordezebaan;ukanookpak een specialestaakHammer.
 • Pack extra inzet in het geval sommige verborgen rots zoutjes een van jou.
 • Overweeg verpakking zand ankers of sneeuw inzet voor deze omgevingen.

Buitentent wraps: op de onderzijde van de buitentent op de meeste tenten vindt u verschillende Velcro wrapsdichtbijtentPolen; beveiligenelkevan dezerondhetnabijgelegenPolezalHelpstabiliserenen de versterkenuwtent.

Meester van de kunst van het vliegen spannen: een goedhellende tent heeft een strakke buitentent. De meeste rainflys hebben riemen u cinch op de tent hoeken.Knusdezegelijkmatigen de opnieuw controlerenFlyspanningperiodiek, vooralvoordatcrawleninelkenacht, omdatveranderendeweerbeïnvloedtstrakheid.

 • Tijdens de eerste Setup, niet over-spanning de eerste Fly Corner;wachtin plaats daarvantothetFlywordtvolledigopen de danspanningallehoekengelijkmatig.
 • Check spannen door te kijken om te zien of naden op de vlieg line-up met de naden en palen op het tenten lichaam;alsniet, aanpassenspanningdusdatzewordenuitgelijnd.
 • Altijd opnieuw controleren van de buitentent spanning nadat het NAT wordt, omdat de meeste vliegen materiaal strekt zich uit Wanneer het wordt vochtig.

De meeste tenten komen met guylines voor extra stabiliteit in sterke winden.UBevestigdezetestevigelussen —guyoutpunten — instrategischlocatiesrondhetbuitentent. U zultvindenguyoutpuntenMidwayeen tentWittevrongel, directover eenPole.

Het gebruik van guylines is optioneel.Echter, alshetprognose isdubieus, ze zullenwordenvermakkelijkerteingesteldvoordatavond, terwijlhetweerwordtnog steedsmild.

Merk op dat lussen op de onderste rand van de buitentent zijn voor de staking van de vlieg weg van de tent, niet voor het toevoegen van een stabiliserende guyline.En de lussendatzijn nietgelegendirectboveneen tentPolewordendaarteVerhoogspanningen de ventilatie, nietwindsterkte.

Pack extra guyline koord , zodat u rig een langere lijn of Voeg guylines indien nodig;ookpack extrastakesen de guylinespanners(kleine plastic delen diehet gemakkelijk maken om uw koordte scherpen).

Je moet het ene uiteinde van de guyline te binden aan een guyout lus-een paalsteek knoop werkt goed voor deze . Als je verliest of opraken van spanners, dan u gebruik maken van een Trucker Hitch om Draai de guyline op de tent staak.

Waar te hechten guylines: vaak een tent zal meer guyout punten dan guylines.Temaximaliserenstabiliteit, gebruikdezetactiek:

 • U moet minimaal guylines aan de guyout punten aan de loef zijde van de tent bevestigen (de zijkant de wind is afkomstig uit).
 • Voor meer stabiliteit, Voeg guyout punten gelijkmatig rond de tent;uwdoel istehebbenallekanten vanhettentevenzeer gestabiliseerd .

Hoe te hechten guylines:

 • Bind een vaste knoop aan de guyout punt, trek de guyline direct naar buiten van de paal die onder dat guyout punt, dan lus het andere uiteinde van de lijn over een belang dat is goed weg van de tent hoek;draaihetguylinespanner.
 • Indien mogelijk, ook de route van de guyline loodrecht op de guyout punt.Alsgeen boomledematenwordthandig, gebruikeen trekkingPole: Righetguylineoverhetbovenkant vanhetPole, dannaar benedenteeenstaak.